Souhlas s umístěním sídla společnosti – vzor, jak na to?

Sídlo společnosti je nedílnou součástí nově vznikajícího i stávajícího podnikatelského subjektu. Pokud je podnikatel zároveň majitelem nemovitosti, v níž má vedené sídlo společnosti, má napůl vyhráno. Pokud si prostory jen pronajímá, musí mít také souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla společnosti do těchto prostor. Jaké jsou náležitosti tohoto souhlasu?

Založení společnosti má svá specifika, která nelze obcházet. Kromě nahlášení všech skutečností na příslušné úřady (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, okresní správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna) má podnikatel povinnost uvést také sídlo společnosti. Sídlo společnosti musí být zapsáno v zakladatelské listině nebo v zakladatelské smlouvě.

Začínající podnikatel zpravidla nemívá žádné zaměstnance, nebo nepotřebuje speciální prostory k vykonávání podnikání, proto často uvádí jako sídlo společnosti adresu svého trvalého bydliště. Později s rostoucí firmou a nabíráním zaměstnanců však mohou vyvstat nároky na změnu sídla společnosti.

Nehledě na fakt, že pro důvěryhodnost a profesionalitu podnikatele je umístění sídla na lukrativnější adresu nutností. K tomu poslouží například business centrum, nebo jiné kancelářské budovy. I v případě stěhování firmy (změně sídla firmy) je potřeba tuto skutečnost nahlásit příslušným úřadům a hlavně získat souhlas majitele vybrané nemovitosti s umístěním sídla společnosti.

Sepsání souhlasu s umístěním sídla je rychlé a jednoduché. K jeho vytvoření postačí běžný textový soubor.

Příklad: Firma XY si vybrala moderní rekonstruované kancelářské prostory ABC v centru města. Ráda by přemístila své sídlo právě tam. Podnikatel firmy XY v takovém případě osloví majitele ABC prostor a ten sepíše písemný souhlas s umístěním sídla společnosti XY ve svém objektu.

Souhlas s umístěním sídla společnosti vzor

Podnikatel je povinen uvést právní důvod k užívání sídla, takzvaný souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti. V legislativě je souhlas s umístěním sídla společnosti ošetřen § 14 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících:

K doložení právního důvodu užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti. Prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny.

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti musí obsahovat tyto náležitosti:

  • jméno a příjmení vlastníka nemovitosti, datum narození a bydliště
  • adresa nemovitosti
  • katastrální úřad
  • číslo listu vlastnictví (LV)
  • notářsky ověřené podpisy majitele i nájemníka
  • název společnosti

Je důležité, aby byla nemovitost přesně specifikována. Včetně co nejkonkrétnější adresy (číslo popisné i orientační, označení vchodu, patra), dále u kterého katastrálního úřadu je nemovitost registrována, a chybět by nemělo ani číslo listu vlastnictví. LV je veřejná listina se soupisem všech nemovitostí daného vlastníka v daném katastrálním území.

TIP: Pokud je proces, jak založit firmu, vyřízen, je na čase uvažovat o propojení e-mailu se svou doménou.

Je-li majitelů více, je potřeba získat souhlas ode všech, případně od naprosté většiny. Tento souhlas je spolu s výpisem z katastru nutný pro zápis do OR a živnostenského rejstříku. Výpis z katastru nemovitostí lze zařídit na přepážkách Czech Pointu po celé ČR, případně na příslušných pobočkách České pošty.

Podpisy na listině musejí být úředně ověřené a ne starší než 3 měsíce.

Pokud souhlas za právnickou osobu podepisuje někdo jiný než statutární orgán, musí doložit své oprávnění k podpisu (plnou moc). Plná moc je potřeba i v případě fyzické osoby. V žádném případě není možné, aby za majitele nemovitosti podepisovala souhlas například manželka, nebo jiná příbuzná osoba.

Textový i PDF vzor souhlasu s umístění sídla společnosti je k dispozici k prohlédnutí i ke stažení na internetových vyhledávačích.

Copyright © 2022 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang