Rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou – jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Fyzická nebo právnická osoba? To je otázka každého začínajícího podnikatele. Fyzická a právnická osoba jsou dvě základní formy podnikání, ke kterým se váží různá specifika. Jaký je tedy rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou? Jaká jsou práva fyzických a právnických osob a jak probíhá přechod z fyzické osoby na právnickou?

Správný výběr toho, zda podnikat jako fyzická nebo právnická osoba, je často jeden z nejdůležitějších kroků. Podnikatel by si měl rozmyslet, jaká specifika mu k podnikání více vyhovují a měl by zvážit, zda je ochotný riskovat či nikoliv.

Základní rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou

První rozdíl mezi právnickou a fyzickou osobou je samozřejmě ten, koho tyto termíny označují. Fyzická osoba je člověk, který splnil veškeré podmínky pro podnikání vyplývající z živnostenského zákona. Právnickou osobou jsou myšleny obchodní společnosti

Obchodní společnosti se řídí občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Oba dva způsoby podnikání mají také různé typy, ke kterým se samozřejmě váží další specifika a různá pro a proti.

Fyzická a právnická osoba – rozdíly a co je třeba zvážit

V případě, že se podnikatel rozhodne pro podnikání skrze fyzickou osobu, je automaticky zařazen do kategorie živnostníků, stává se z něj OSVČ a dále podniká pod svou vlastní identitou. V případě právnické osoby však dochází k vytvoření zcela nové entity.

I s touto skutečností souvisí rozdílná práva fyzických a právnických osob. Později je sice možné přejít z jedné formy podnikání na druhou, s tím se však pojí jisté komplikace. Co je tedy třeba předem zvážit?

 • předmět podnikání
 • počet společníků
 • potřeba kapitálu
 • budoucí rozvoj

Předmět podnikání je jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru formy podnikání. Existují totiž obory, které předpokládají nebo přímo vyžadují specifickou formu. Hned tento první bod může rozhodnout o tom, zda dát přednost OSVČ nebo s.r.o.

Předmět podnikání je jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru formy podnikání.
Předmět podnikání je jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru formy podnikání.

Kritérium počtu společníků není relevantní pro ty, kteří chtějí podnikat jako jednotlivci. Ovšem v případě více společníků je lepší začít podnikat jako právnická osoba. To vyplývá ze společenské smlouvy, která jasně stanoví vztahy mezi aktéry.

Základní kapitál patří mezi další zásadní body hned v začátku podnikání. Je třeba realisticky zvážit celý podnikatelský plán a ujasnit si, zda momentální finance vůbec dovolují podnikání začít. Základní kapitál je také mnohdy potřeba při žádostech o firemní úvěr.

Představa budoucího rozvoje také může pomoci rozhodnout, jak začít podnikat. Pokud v předpokládaném rozvoji hraje roli mezinárodní působení, je jistě lepší pro podnikání zvolit právnickou osobu.

Rozdíl mezi právnickou a fyzickou osobou – založení

Další rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou spočívá v založení. S živnostmi (tedy s podnikáním jako fyzická osoba) se poměrně dlouho pojil pojem, živnostenský list, který byl však nahrazen živnostenským oprávněním.

K získání tohoto oprávnění je nutná registrace do rejstříku živnostenského podnikání. Tento krok je možné uskutečnit na nejbližším Živnostenském úřadě. K živnosti je kromě základních podmínek potřeba vyplnit jednotný registrační formulář a zaplatit poplatek 1 000 Kč.

V případě nenadálých událostí je možné vyřídit si přerušení živnosti, které se však také řídí svými pravidly. Ve své podstatě se však založení živnosti nepojí s žádnými velkými potíži. U právnických osob jsou však začátky mnohdy náročnější.

U zakládání společnosti je třeba zabývat se věcmi jako je např. název firmy. To však není to jediné. Celý postup je mnohem náročnější, a to jak z hlediska časového, tak z hlediska finančního. V první fázi podnikání pod právnickou osobou se nejprve právnická osoba vytváří.

Druhým krokem je zápis tohoto nového právního subjektu do obchodního rejstříku. Zakládání právnické osoby se pojí s poplatkem ve výši 6 000 Kč.

Akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným patří mezi nejčastější druhy právnických osob.
Akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným patří mezi nejčastější druhy právnických osob.

Rozdíly mezi fyzickou a právnickou osobou v pojištění a daních

Zásadní rozdíly fyzických a právnických osob tkví mimo jiné i v pojištění. Fyzická osoba (OSVČ) za sebe pravidelně odvádí sociální a zdravotní pojištění. Během prvního roku podnikání jako OSVČ se platí pouze minimální výše záloh.

V dalších letech se však platí zálohy spočítané na základě tzv. přehledů o příjmech a výdajích. Od 1. 1. 2022 u OSVČ navíc došlo ke zvýšení minimálního pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Toto je tedy jeden z výdajů, se kterým je třeba počítat.

OSVČ se týká také odvod daně z příjmu fyzických osob, která činí 15 %. Na obchodní společnosti se váže sazba daně z příjmů právnických osob, která činí 19 %.

Druhy živnosti – ohlašovací a koncesované

Další rozdíl mezi právnickou a fyzickou osobou jsou i jejich druhy. U živností je možné rozlišit dva základní druhy, a to živnosti ohlašovací a koncesované. Ohlašovací živnosti smějí být provozovány na základě ohlášení po splnění daných podmínek.

Koncesované živnosti kromě splnění odborné způsobilosti potřebují i schválení příslušného orgánu státní správy. Mezi koncesované živnosti patří například provozování cestovní kanceláře.

Ohlašovací živnosti se dále dělí na:

 • volné
 • řemeslné
 • vázané

Pro provozování volné živnosti není potřeba dokládat žádné speciální vzdělání ani praxi. Sem patří například překladatelé, novináři a umělci. U řemeslných živností je potřeba doložit odbornou způsobilost.

Do kategorie řemeslných živností spadají např. řezníci či instalatéři. I v případě vázané živnosti je potřeba odborná způsobilost. Vázaná živnost se vztahuje například pro masérské služby či provozování autoškoly.

Druhy právnických osob – a.s. nebo s.r.o.?

Nejsou to jen živnosti, které jsou rozděleny do vlastních kategorií podle svých specifik. Také právnické osoby se dělí na více druhů. Jedná se o společnosti s vlastními kritérii a požadavky, mezi které patří:

 • akciová společnost (a.s.)
 • společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
 • komanditní společnost
 • veřejná obchodní společnost

Akciové společnosti a s.r.o. patří k těm nejčastějším. U tzv. „akciovek“ je majetek společnosti rozdělen na akcie. Ty jsou dále rozděleny mezi vlastníky nebo jsou obchodovány na burze. Minimální kapitál pro založení činí 2 miliony a společnost za ztráty odpovídá celým majetkem.

Společnost s ručením omezeným je založena podpisem společenské smlouvy u notáře, ovšem formálně vzniká až zápisem do obchodního rejstříku. Společnost lze založit od 1 Kč a společníci ručí pouze do výše základního kapitálu.

Rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou lze hledat nejen v jejich zakládání – další rozdíly se týkají např. pojištění.
Rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou lze hledat nejen v jejich zakládání – další rozdíly se týkají např. pojištění.

Přechod z fyzické osoby na právnickou

Podnikání je často nevyzpytatelné a může se stát, že se živnostník rozhodne pro přechod z fyzické osoby na právnickou. Podnikání pod společnostní totiž může přinášet řadu výhod, mezi které patří např.:

 • lepší image pro jednání s obchodními partnery
 • dostupnost dotací z fondů EU

Při přecházení na právnickou osobu je třeba počítat s tím, že původní živnost zanikne a v člověk bude podnikat pod novým IČO. Pro založení nové společnosti je také nutné znovu ohlásit živnosti. Dále je třeba zajistit ohlášení a registrace společnosti všem potřebným institucím, kterými je např. zdravotní pojišťovna.

Po přechodu na právnickou osobu nezanikají žádné kontrakty, a proto není třeba s obchodními partnery uzavírat nové smlouvy. Co je však důležité je informovat je o změně a sdělit všechny nové skutečnosti.

Nejčastější a také nejlevnější možností pro přechod z fyzické osoby na právnickou je založit novou společnost a začít podnikat pod ní. Zároveň je však člověk stále zapsán v živnostenském rejstříku, kde paralelně podniká pod svým původním IČO.

To se děje až do okamžiku, kdy se zde jeho obchodní bilance přiblíží nule. Poté stačí ukončit podnikání na fyzickou osobu a pokračovat v podnikání pod právnickou osobou.

Copyright © 2022 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang