Pozastavení živnosti – online, formulář, co je potřeba?

Životní cesty a osudy jsou nezvyzpytatelné a může se stát, že bude z nejrůznějších pohnutek a důvodů nutné svoji živnost zrušit, v lepším případě jen přerušit. Jak v takovém případě postupovat? Co je potřeba zařídit? A lze živnost pozastavit online?

Pozastavení živnosti má svá pravidla a povinnosti. V prvé řadě je potřeba zvážit, zda se vyplatí k podnikání v dané oblasti v budoucnu vracet a tím pádem živnost pouze pozastavit. Nebo už živnost není perspektivní a bude lepší ji zrušit nadobro.

Co potřebuji k pozastavení živnosti?

OSVČ má povinnost nahlásit pozastavení činnosti na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) do 8 dnů od jejího přerušení. Stejná lhůta platí pro oznámení této skutečnosti na zdravotní pojišťovně.

V případě finančního úřadu je lhůta pro oznámení o přerušení živnosti 15 dnů. Při neohlášení změn a tím pádem porušení oznamovací povinnosti hrozí od živnostenského úřadu sankce až 10 000 Kč.

Vyhnout se obíhání úřadů lze návštěvou živnostenského úřadu. Ačkoli OSVČ nemá povinnost ohlašovat zrušení či pozastavení činnosti právě na tomto místě, ušetří mu živnostenský úřad mnoho času. Je totiž považován za centrální oznamovací úřad, který všechny změny oznámí příšlušným orgánům sám.

TIP: Alternativou příjmu z živnosti může být například rentiérství. Stát se rentiérem není složité.

Stejnou pravomoc jako živnostenský úřad má jakýkoli Czech Point napříč Českou republikou.

Žádost o pozastavení živnosti je realizována prostřednictvím změnového listu. Na tomto formuláři je důležité uvést zejména:

  • jméno a příjmení podnikatele
  • název firmy
  • identifikační číslo (IČO)
  • předměty podnikání, kterých se změna týká (má-li OSVČ více živností)
  • přerušení, obnovení nebo zrušení živnostenského oprávnění

Při přerušení živnosti je vždy nutné uvést i její předpokládané datum obnovení. Přerušit živnostenské oprávnění lze na dobu libovolnou, nicméně za všech okolností je třeba vyplnit za změnovém listu i výhledové datum obnovy. To může být jeden rok, ale třeba i třicet let.

Přerušení živnostenského listu se dá kdykoli prodloužit. Prodloužení pozastavené živnosti probíhá shodně s přerušením – vyplněním změnového listu.

Lze podat formulář o pozastavení živnosti online?

Oznámení o změnách v živnostenském oprávnění (pozastavení nebo ukončení živnosti) je možné podat na příslušných úřadech osobně, písemně poštou nebo elektronicky. Posledně jmenované platí jen pro majitele elektronického podpisu nebo datové schránky.

K pozastavení živnosti stačí vyplnit změnový list na centrálním oznamovacím úřadě.

Přerušení předmětu podnikání nabývá platnosti dnem oznámení na živnostenském úřadě, případně na ostatních příslušných úřadech (OSSZ, Finanční úřad, zdravotní pojišťovna). Není možné přerušit živnost zpětně.

Co se finančního úřadu týče, i po přerušení živnosti zůstává OSVČ plátcem DPH. Na FÚ podává po celou dobu nečinnosti nulové daňové přiznání až do doby, kdy živnost obnoví nebo zruší.

TIP: Řada lidí se v souvislosti s koronavirem potýká s problémovou finanční situací. Ve chvíli, kdy člověk přijde o primární zdroj peněz, může pomoci pasivní příjem.

Pozastavení živnosti a účetnictví

Pokud se podnikatel z nejrůznějších příčin rozhodne s živností dočasně nepokračovat, přesto musí pravidelně povinně odvádět minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Rozlišuje se, zda osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) podniká v dané živnosti na hlavní výdělečnou činnost nebo na vedlejší. V případě hlavní výdělečné činnosti jsou minimální měsíční zálohy na pojištění ve výši:

  • sociální pojištění 2 588 Kč
  • zdravotní pojištění 2 393 Kč

Za kalendářní rok tak každá OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění uhradí dohromady 59 772 Kč. Bez ohledu vyvíji-li podnikatelskou činnost či stagnuje. Nebere se v potaz, zda OSVČ na hlavní činnost vydělává či nikoli, povinné zálohy musí hradit vždy.

OSVČ na vedlejší výdělečnou činnost má v tomto případě výhodu. Zálohy na pojištění se určují až při skutečně dosaženém zisku.

TIP: Ohlašovací živnosti se dělí na řemeslné, volné a vázané živnosti.

Jak lze povinnost platit pojištění obejít? Jediná možnost, jak se vyhnout zákonem stanoveným úhradám, je oficiálně pozastavit živnost. V tomto případě ovšem pozor. Ani při pozastavení živnosti se OSVČ nevyváže z povinnosti platit zdravotní pojištění.

I při přerušení živnosti je povinnost platit zdravotní pojištění.

Zálohy na sociální pojištění budou pozastaveny spolu s živností. Je ale třeba mít na paměti, že se doba nehrazení sociálního pojištění nebude započítávat do důchodu.

Má OSVČ nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Řešením pro neplacení sociálního pojištění ze svého je přihláška na Úřad práce, kdy se plátcem pojištění stává stát a doba evidence na pracovním úřadu se započítává do doby potřebné k nároku na výplatu důchodu.

Pro registraci na Úřadu práce je potřeba mít potvrzení o účasti na sociálním pojištění od Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ).

Nárok na podporu v nezaměstnanosti pak osoba má pouze v případě, že byla v posledních dvou letech výdělečně činná alespoň po dobu 12 měsíců.

Obnovení pozastavené živnosti

Dojde-li ke stabilizaci trhu a osobní situace, může být opět zvažováno obnovení živnosti. Proces obnovení je totiž snazší a finančně výhodnější, než založení nové. Obnovení živnosti je bezplatné, za ohlášení se vybírá poplatek 1 000 Kč.

Obnova živnosti je snadný úkon. Dochází k ní shodným způsobem jako k přerušení živnosti, a to prostřednictvím změnového listu na živnostenském úřadě nebo Czech Pointu.

Po zrušení živnosti jsou údaje ve veřejné části živnostenského rejstříku dohledatelné ještě další 4 roky. Po této lhůtě dochází k výmazu údajů. I potom však budou osobní informace dostupné, ovšem pouze na vyžádání a jen subjektům, které budou mít k nahlížení do rejstříku patřičné oprávnění.

Copyright © 2022 duveryhodnafirma.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang